ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Обява

 

Във връзка с изпълнение на Национална програма „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ", ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ гр. ДУЛОВО:

обявява подбор на кандидати за заемане на дльжността „Образователен медиатор"

I. Основна цел на дльжността.

Образователен медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогически специалности в училището.

II. Области и дейности.

 1. Общи:
  • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълното участие на учениците в образователния процес.
  • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 2. Специфични:
  • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
  • Посещава семействата на учениците, които подлежат на задължително училищно образование и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището.
  • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище, с попълване на заявления на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаване на резултата, информира семействата на учениците специфичните правила и изискванията в училището.
  • Подпомага формирането на положителната нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности.
  • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателството и толерантност и за спазване правата на ученика.
  • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците.
  • Активно участие в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации.
  • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции, учениците и семействата.
  • Подпомага дейности, улеснява участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището.
  • Участва в срещи с родители и по преценка на ръководството на училището присъства на педагогическия съвет.
  • Спазва поверителност, за факти станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците.
  • Изпълнява и други въложени задачи, свързани с дейността.

III. Изисквания към кандидатите:

3.1 Образование: средно

3.2 Владеене на майчин език/майчин език на учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в дадено училище.

3.3 Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.4 Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи, познаване и съпричастност към проблемите им.

3.5 Необходими лични качества:

 • лоялност към институцията,
 • дискретност,
 • толерантност,
 • умение за работа в екип, умение за общуване,
 • способност да изпълнява стриктно възложената му задача,
 • умения за мотивация,
 • умения за управление на конфликти,
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа, - умения за разпределяне на времето.

3.6 Професионален опит: не се изисква.

IV. Начин на извьршване на подбора:

 1. По документи
 2. Събеседване, с избраните по документи кандидати

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване.
 2. Автобиография.
 3. Копие от диплома за завършено образование.

Продьлжителност на заетостта: до 31.12.2022 г.

Документите се подават лично на адрес: ПТООТ гр. Дулово, ул. Шуменско шосе” № 42 .

Срок за подаване на документите : от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г.

Дата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати: 04.07.2022 г. от 09,00 часа в сградата на ПГООТ гр. Дулово, ул. „Шуменско шосе" , № 42.