ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Преподавателска мобилност

 Проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000136238, Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Тема на проекта: „ Европейски опит за повишаване на интеграцията на учениците“

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Европейски опит за повишаване на интеграцията на учениците“ ПГООТ- Дулово обявява процедура, критерии и условия за подбор и прием на заявления за лица, желаещи да участват в мобилността. Проектът предвижда мобилност в гр. Виена – Австрия. Мобилността е с продължителност една седмица и ще се проведе през 2024 г. Мобилността на групата учители има за цел обмяна на опит в областта на професионалното образование и повишаване на педагогическата компетентност на учителите. Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити. Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), назначена със заповед на Директора на ПГООТ.

Задължителни условия за участниците в подбора
- да са учители, преподаващи предмет/и/по професионална подготовка в ПГООТ или да заемат длъжността директор или заместник директор;
- да нямат наложени дисциплинарни наказания;
- да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране;
- да притежават умения за работа в екип и организационни умения;
- да са съгласни личните им данни да бъдат използвани за целите на проекта, както да бъдат снимани във видео- или фото- формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
- да са съгласни заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;
- да предоставят мотивационно писмо.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите счетоводството.

Всички желаещи да участват в процедурата за подбор, трябва да подадат попълнените документи в Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Зекие Салиева, в срок до 13.11.2023 година.