ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Подкрепа за дуалната система на обучение

 

 

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

На 03.02.2020 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ - управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

 Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

Учениците от ПГООТ-гр.Дулово, в изпълнение на дейностите по проекта проведоха пробно стажуване през учебната 2021/2022г.    

Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – 8а клас посетиха обектите на фирмите „АМИРА 2015“ ЕООД в с. Яребица и „Тесгруп – Дуло“ ЕООД в гр. Дулово. Запознаха се с естеството на работния процес и задълженията и отговорностите на шивашката професия в реалната работна среда.