ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Проект "Образование за утрешния ден"

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" - Официален училищен сайт на ...

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ  ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

През учебната 2019/2020 година в училището са сформирани две групи:

"Дигитален свят"

"Уча и творя на компютър"

Целите на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда.

Документи:

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 - Анкетна карта за мнението на учениците за участието им в проекта

Информация за проекта: https://mon.bg/bg/100725

Платформа на проекта: https://oud.mon.bg/