ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Проект "Подкрепа за успех"

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката (МОН)  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.


Утвърдени групи  за учебната 2020/2021 година

Тематична област Дейност Клас Брой групи График ръководител на групата
1

БЕЛ 

обучителни трудности 10 1 сряда - 13:35 Нора Маринова
2 БЕЛ    обучителни трудности 9 1

четвъртък - 13:40

петък - 13:40

Фатме Хабил

Към сайта Подкрепа за успех