ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Проект Твоят час

От 2016 г. в ПГООТ стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През учебната 2017/2018 година в училището са сформирани следните групи:

Групи за ученици с обучителни трудности

група по БЕЛ в 8 клас

група по БЕЛ в 9 клас

група по БЕЛ в 10 клас

група по БЕЛ в 11 клас

група по БЕЛ в 12 клас

Занимания по интереси

ателие "Десениране на тъкани"

ателие "Арт-работилница"

клуб "Млад журналист"

клуб "Гражданско образование"

Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им реализация;
  5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училищата;
  6. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Документи:

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Заявление и декларация за информарано съгласие

Към дейностите и изявите на гупите в ПГООТ - Дулово по проект "Твоят час".


Към сайта Твоят час