ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово се включи в  ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”.

  Дейност 1 Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

 Дейността подкрепя практическо обучение на ученици чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа.

Ученически практики в реална работна среда се провеждат в следните фирми:

  1. „Тесгруп-Дуло“ ЕООД – 5 ученици от специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ с наблюдаващ учител Ирина Кръстева
  2. „Нобил Груп“ ЕООД – 5 ученици от специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ с наблюдаващ учител Бахар Адил.
  3. ЗП „Зафер Неджати Халим“ – 5 ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“ с наблюдаващ учител Ивелина Енчева.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорството между училището, осъществяващо професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

 Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

За повече информация по проекта посетете https://upraktiki.mon.bg/