ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

 Проект „Успех за теб“

„Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт“ – гр. Дулово се включи в проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ на Министерството на образованието и науката (МОН).

С Договор № BG05SFPR001-1.001-0001-C01 между Изпълнителната агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган, и Министерството на образованието и науката (МОН) в качеството му на конкретен бенефициент е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.

Проектът е с продължителност 60 месеца, на стойност 151 123 000 лева, и се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Основната цел на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

1.Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в т.ч. роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училища.

2.Повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.

3.Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование.

Целевите групи при изпълнение на дейностите са:

1.Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби.

2.Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица, преждевременно напуснали училище.

3.Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори/социални работници, в т. ч. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.

Основните дейности са разпределени, както следва:

1.Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на педагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие.

2.Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

3.Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.

4.Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.

5.Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.

 

 ************************************************************************************************************************

Проект "Успех за теб"

Организиране на дейностите по проект „Успех за теб”, съгласно указание за изпълнение на дейностите, приложение към заповед № РД 09-229 от 30.01.2024 г.

II срок на учебната 2023/2024 г.

1. По дейност 4:„ Допълнителни обучения за обща подкрепаза достъп и трайно приобщаване в училищното образование“

  • По Чл.40, ал.1 ,т.3 от Указанията – за ученици от VIII - X клас по БЕЛ и математика за подготовка за НВО
  • I – група БЕЛ – VIII клас 10 ученици

Ръководител – Нора Крумова Маринова – старши учител по БЕЛ

  • II – група БЕЛ – IX клас –  8 ученици

Ръководител – Фатме Али Хабил – старши учител по БЕЛ

  • III – група Математика – IX клас – 5 ученици

Ръководител – Инджихан Гюрсел Талиб  –  учител по Математика

I-гимназиален етап – Брой групи:3

                                 Брой ученици: 23

  • По Чл.40, ал.1 ,т.4 от Указанията – за ученици от XI и XII клас по БЕЛ за подготовка за ДЗИ
  • I – група БЕЛ - XI клас – 5 ученици

Ръководител – Нора Крумова Маринова – старши учител по БЕЛ

  • II – група БЕЛ - XII клас – 8 ученици

Ръководител – Фатме Али Хабил – старши учител по БЕЛ

II-гимназиален етап – Брой групи:2

                             Брой ученици:13