ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Документи

Годишен план за дейността на училищната общност през учебната 2019/2020 година

Правилник за дейността на ПГООТ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебната2018/2019 г.

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образование 

Етичен кодекс

Работна инструкция

Вътрешни правила

Училищен учебен план за VIII клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за VIII клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за VIII клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за IХ клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за IХ клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за IХ клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за Х клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за Х клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за Х клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“