ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Документи

Годишен план

Правилник за дейността

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за зимни условия

План за обща подкрепа за личностно развитие

Механизъм за предоставяне на обща подкрепа

Програма на екипите за обща подкрепа на личностното развитие на учениците

План за превенция-тормоз

Правила квалификация

План-програма по БДП

Правилник за ЗБУТ

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ГЗЕИО

Стратегия за развитие

Етичен кодекс

Инструкция за прилагане на ЕK

МЕХАНИЗЪМ за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Схеми

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 - Декларация за конфиденциалност

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Приложение 13 - Структури и функционални задължения на институциите