ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Документи

Правилник за дайността

Механизъм за предоставяне на обща подкрепа

План за обща подкрепа на личностно развитие

Програма на екипите

Годишен план за дейността на училищната общност през учебната 2019/2020 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образование 

Етичен кодекс

Работна инструкция

Вътрешни правила

Училищен учебен план за VIII клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за VIII клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за VIII клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за IХ клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за IХ клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за IХ клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за Х клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за Х клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за Х клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“