ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Мисия и визия

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт гр. Дулово е училище със собствена политика на планиране и моделиране  на цялостния образователен процес като автономен субект в конкурентни условия с другите училища.

Ръководството и колективът на ПГООТ гр. Дулово винаги се стремят   да осигуряват  провеждането на образователен процес с измерима ефективност и резултатност. За нас общообразователната подготовка   винаги е била и ще бъде основата, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество.

Основен въпрос за нас е как  да запазим и най-вече да подобрим качеството на професионалното образование и обучение. В периода на преход към пазарна икономика и съпровождащия го интензивен процес на преструктуриране на производството е налице определена тенденция на разминаване на качеството на работната сила с новите потребности. Това се проявява още по- силно при съпоставка с бъдещите изисквания към националната работна сила с оглед присъединителните процеси и развиващата се глобализация.

ВИЗИЯ

            Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към професионално и личностно развитие.  Гарантиране качеството на общообразователната и професионалната подготовка на учениците. Ориентация към съвременна образователна система, съобразена с традициите и съответстваща на тази в Европа.

МИСИЯ

           ПГООТ гр. Дулово чрез постоянната си работа създава гаранции, че младите хора, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание с оглед на Статегията за интелегентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020".