ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Обществен съвет

Покана 

На 07.12.2016 г. в ПГООТ – Дулово, съгласно чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе Учредително събрание на Обществения съвет.


Актуализираният състав на Обществения съвет към ПГООТ, е:


1. инж. Станка Лазарова 

2. Ивелина Петрова 

3. Невин Халил

4. Гюлсевим Тепик

5. Назмие Мехмедова

Отчет за дейността на обществения съвет

Заповед за определяне на състава

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

ПОКАНА

Протокол 3

Заседание 3

Заседание 4

Заседание 5