ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Персонал

Име и фамилия

Длъжност

e-meil

РЪКОВОДСТВО

Илхан Ахмед

Директор

pgoot__dulovo@abv.bg

Божко Тодоров

Зам. директор по учебна дейност

 

Цветана Йорданова

Зам. Директор по учебна дейност

cv.jordanova@mail.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Емир Осман

учител по английски език

emir8_8@abv.bg

Фатме Хабил

старши учител по БЕЛ

fatme.habil@abv.bg

Нора Маринова

учител по БЕЛ

 

Биляна Николова

старши учител по БЕЛ

ana889@abv.bg

Александрина Драгнева

старши учител по немски език

atd_d@mail.bg

Мариана Жекова

старши учител по математика

m.zhekova.1965@abv.bg

Семиха Иляз

старши учител по информатика и инф. технологии

semihailaz@abv.bg

Инджихан Талиб

учител по информатика и инф. технологии

indji.gursel@abv.bg

Валентин Димитров

старши учите по история и цивилизация

 

Василка Димитрова

старши учител по философия

vasilka.72@abv.bg

Леман Рушид

старши учител по биология и здравно образование

lemi_64@abv.bg

Бейтула Мехмед

старши учител по физическо възпитание и спорт

beseme_33@abv.bg

Ангелина Гицова

старши учител по география и икономика

agicova@abv.bg

Бахар Адил

старши учител по теория на професията

 

Иванка Кондева

старши учител по теория на професията

 

Айлин Караали

старши учител по практика

 

Ирина Кръстева

старши учител по практика

 

Иван Пенчев

старши учител по теория на професията

 

Ивелина Енчева

старши учител по теория на професията

 

Деян Драгнев

старши учител по практика

 

Селямин Сабит

учител по практика

 

Румен Йорданов

старши учител по практика

 

Николай Раданов

старши учител по практика

 

Лиляна Асенова

учител по физическо възпитание и спорт

 

Ранчо Илиев

учител по математика

 

Елена Тодорова

учител по химия и опазване на околната среда

 

Нигар Музаферова

учител по БЕЛ

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Зекие Салиева

 

 

Джейлян Васуф

главен счетоводител

 

Ивелина Ганева

касиер

 

Станчо Петров

 

 

Христо Беров

охрана

 

Тодот Тодоров

завеждащ учебна работилница

 

Галя Маринова

хигиенист

 

Румяна Ангелова

хигиенист

 

Николинка Парулова

хигиенист