ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Персонал

Име и фамилия

Длъжност

e-meil

РЪКОВОДСТВО

Илхан Ахмед

Директор

pgoot__dulovo@abv.bg

Цветана Йорданова

замeстник-директор, учебната дейност

cv.jordanova@mail.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Емир Осман

учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

emir8_8@abv.bg

Фатме Хабил

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

fatme.habil@abv.bg

Нора Маринова

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Биляна Николова

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ana889@abv.bg

Александрина Драгнева

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

atd_d@mail.bg

Мариана Жекова

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

m.zhekova.1965@abv.bg

Семиха Иляз

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

semihailaz@abv.bg

Инджихан Талиб

учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

indji.gursel@abv.bg@abv.bg

Валентин Димитров

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Василка Димитрова

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

vasilka.72@abv.bg

Леман Рушид

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

lemi_64@abv.bg

Бейтула Мехмед

старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

beseme_33@abv.bg

Ангелина Гицова

старши учител, теоретично обучение

agicova@abv.bg

Бахар Адил

старши учител, теоретично обучение

 

Росица Валентинова

старши учител, практическо обучение

r.valentinova@abv.bg

Айлин Караали

старши учител, теоретично обучение

 

Ирина Кръстева

старши учител, теоретично обучение

 

Иван Пенчев

старши учител, теоретично обучение

 

Ивелина Енчева

старши учител, теоретично обучение

 

Деян Драгнев

старши учител, практическо обучение

 

Селямин Сабит

старши учител, практическо обучение

 

Николай Раданов

старши учител, практическо обучение

 

Гюнай Якуб учител, практическо обучение

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Джейлян Расим

 главен счетоводител

 

Зекие Салиева

домакин

 

Ивелина Ганева

касиер

 

Бехчет Ибрям

огняр

 

Идис Вейсал

завеждащ учебна работилница

 

Галя Маринова

хигиенист

 

Румяна Ангелова

хигиенист

 

Николинка Парулова

хигиенист

 

Неврия Шериф

хигиенист

 

Бехчет Ибрям

образователен медиатор